ترم یک – تا نه کودکان

0 دانشجو

در این دوره کتاب های pockets در ۳ جلد و ۹ ترم تدریس میشود بطوریکه در هر ترم ۱/۳ کتاب تدریس می شود. این ترم ها برای کودکان زیر ۷ سال تا قبل از شروع مدرسه طراحی شده است.

در این کتاب کودکان با لغات و اعداد و صدای بعضی از حروف آشنا میشوند، البته تمرکز این کتاب بیشتر روی کلمات و جملات است که بچه ها بتوانند با استفاده از این کلمات جملات کوتاه بسازند.

در کنار جمله سازی کودکان با نوشتن اعداد انگلیسی هم آشنا می شوند.

تمرکز این کتاب روی صدای حروف است.

برنامه درسی خالی است

Instructor

User Avatar admin-lx

1,200,000 ریال